06 - 21 59 87 77 e.peeters@ppno.nl

Zorg(t) voor uw personeel

Maakt verbinding

Zorg(t) voor uw personeel
Maakt verbinding

Zorg(t) voor uw personeel
Maakt verbinding

Algemene voorwaarden Peeters P&O-diensten

Peeters P&O-diensten

1. Peeters P&O-diensten is de eenmanszaak van Esther Peeters-van den Adel (KvK-nr.70782202), in deze Algemene Voorwaarden steeds aangeduid als Opdrachtnemer. Met Cliënt wordt de natuurlijke of rechtspersoon bedoeld die een opdracht aan Opdrachtnemer heeft verstrekt en/of voor wie Opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert of heeft uitgevoerd.

Opdracht en Algemene Voorwaarden

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die zijn verstrekt aan en alle werkzaamheden die worden verricht door of namens Opdrachtnemer en alle daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn.

3. Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de bedoeling van Cliënt is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. Artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

Uitvoering van de opdracht

4. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van haar verstrekte opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtnemer heeft ten opzichte van haar cliënten een inspanningsverplichting en staat er niet voor in dat het beoogde resultaat wordt bereikt.

5. De uitvoering van een aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen aan door Opdrachtnemer verstrekte adviezen en door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

6. Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen, waaronder procesadvocaten en deurwaarders en, na overleg met Cliënt, deskundigen en externe adviseurs. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Beëindiging

7. Cliënt kan haar opdracht aan Opdrachtnemer te allen tijde beëindigen, tenzij sprake is van een opdracht voor een vast bedrag of anderszins blijkt dat het niet de bedoeling van partijen was dat Cliënt de opdracht kan beëindigden. Opdrachtnemer kan een opdracht slechts beëindigen indien de voortzetting van de behandeling van de zaak op redelijke gronden niet langer van haar kan worden verlangd, indien sprake is van conflicterende belangen, of indien Cliënt een betalingsachterstand heeft. Beëindiging van een opdracht door Cliënt of door Opdrachtnemer heeft geen gevolgen voor de verschuldigdheid van de vergoeding voor de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en de door haar gemaakte kosten.

Honorarium, verschotten en voorschot

8. De declaratie bestaat uit honorarium, eventuele verschotten en BTW.

9. Tenzij anders is overeengekomen is Cliënt een honorarium aan Opdrachtnemer verschuldigd ter grootte van het aantal gewerkte uren maal het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief. Dit uurtarief wordt bij de opdrachtbevestiging aan Cliënt medegedeeld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze tarieven jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkelingen. In geval van bijzondere spoed kan Opdrachtnemer de tarieven voor die spoedwerkzaamheden met een factor anderhalf vermenigvuldigen.

10. Verschotten zijn alle kosten van derden gemaakt door Opdrachtnemer ten behoeve van Client.

11. Als Cliënt een voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, wordt dit bij de slotdeclaratie verrekend.

Declaraties en opschorting werkzaamheden

12. Opdrachtnemer declareert in de regel maandelijks. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.

13. Indien Cliënt een declaratie niet tijdig voldoet, kan Opdrachtnemer, nadat Cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld, zijn werkzaamheden opschorten en de opdracht beëindigen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

Rente en incassokosten

14. Behoudens een gerechtvaardigde klacht, dient iedere declaratie te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente vanaf de uiterste betaaldatum verschuldigd wordt.

15. In geval van incassomaatregelen zijn tevens alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Als Cliënt een natuurlijk persoon is, geldt de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Als Cliënt een niet-natuurlijk persoon is, eenmanszaken en vennootschappen onder firma inbegrepen, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over de hoofdsom met een minimum van EUR 45,00.

Aansprakelijkheid

16. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt, in het desbetreffende geval onder de geldende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

17. Als om wat voor reden dan ook geen verzekeringsuitkering onder voornoemde verzekering mocht plaatsvinden is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het door Opdrachtnemer, in het kalenderjaar waarin de schade zich heeft voorgedaan, in de desbetreffende zaak aan Cliënt gedeclareerde honorarium, tot een maximum van EUR 5.000,00.

18. Eventuele inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van Cliënt. Opdrachtnemer is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met Cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens Cliënt te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

19. Alle aansprakelijkheden jegens Opdrachtnemer vervallen indien deze niet binnen één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze aansprakelijkheden bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Archivering

20. Nadat de zaak is beëindigd, zullen op verzoek van Cliënt alle in het dossier aanwezige van Cliënt afkomstige originele stukken aan Cliënt worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende zeven jaar zal worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.

Diversen

21. Op de dienstverlening van Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen met betrekking tot een aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht is de rechtbank Rotterdam bevoegd.

22. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt Cliënt, maar niet eerder dan het moment dat Cliënt schriftelijk op de hoogte is gesteld.

Versie 1 februari 2018

Algemene voorwaarden Peeters P&O-diensten

Peeters P&O-diensten

1. Peeters P&O-diensten is de eenmanszaak van Esther Peeters-van den Adel (KvK-nr.70782202), in deze Algemene Voorwaarden steeds aangeduid als Opdrachtnemer. Met Cliënt wordt de natuurlijke of rechtspersoon bedoeld die een opdracht aan Opdrachtnemer heeft verstrekt en/of voor wie Opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert of heeft uitgevoerd.

Opdracht en Algemene Voorwaarden

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die zijn verstrekt aan en alle werkzaamheden die worden verricht door of namens Opdrachtnemer en alle daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn.

3. Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de bedoeling van Cliënt is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. Artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

Uitvoering van de opdracht

4. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van haar verstrekte opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtnemer heeft ten opzichte van haar cliënten een inspanningsverplichting en staat er niet voor in dat het beoogde resultaat wordt bereikt.

5. De uitvoering van een aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen aan door Opdrachtnemer verstrekte adviezen en door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

6. Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen, waaronder procesadvocaten en deurwaarders en, na overleg met Cliënt, deskundigen en externe adviseurs. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Beëindiging

7. Cliënt kan haar opdracht aan Opdrachtnemer te allen tijde beëindigen, tenzij sprake is van een opdracht voor een vast bedrag of anderszins blijkt dat het niet de bedoeling van partijen was dat Cliënt de opdracht kan beëindigden. Opdrachtnemer kan een opdracht slechts beëindigen indien de voortzetting van de behandeling van de zaak op redelijke gronden niet langer van haar kan worden verlangd, indien sprake is van conflicterende belangen, of indien Cliënt een betalingsachterstand heeft. Beëindiging van een opdracht door Cliënt of door Opdrachtnemer heeft geen gevolgen voor de verschuldigdheid van de vergoeding voor de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en de door haar gemaakte kosten.

Honorarium, verschotten en voorschot

8. De declaratie bestaat uit honorarium, eventuele verschotten en BTW.

9. Tenzij anders is overeengekomen is Cliënt een honorarium aan Opdrachtnemer verschuldigd ter grootte van het aantal gewerkte uren maal het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief. Dit uurtarief wordt bij de opdrachtbevestiging aan Cliënt medegedeeld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze tarieven jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkelingen. In geval van bijzondere spoed kan Opdrachtnemer de tarieven voor die spoedwerkzaamheden met een factor anderhalf vermenigvuldigen.

10. Verschotten zijn alle kosten van derden gemaakt door Opdrachtnemer ten behoeve van Client.

11. Als Cliënt een voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, wordt dit bij de slotdeclaratie verrekend.

Declaraties en opschorting werkzaamheden

12. Opdrachtnemer declareert in de regel maandelijks. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.

13. Indien Cliënt een declaratie niet tijdig voldoet, kan Opdrachtnemer, nadat Cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld, zijn werkzaamheden opschorten en de opdracht beëindigen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

Rente en incassokosten

14. Behoudens een gerechtvaardigde klacht, dient iedere declaratie te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente vanaf de uiterste betaaldatum verschuldigd wordt.

15. In geval van incassomaatregelen zijn tevens alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Als Cliënt een natuurlijk persoon is, geldt de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Als Cliënt een niet-natuurlijk persoon is, eenmanszaken en vennootschappen onder firma inbegrepen, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over de hoofdsom met een minimum van EUR 45,00.

Aansprakelijkheid

16. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt, in het desbetreffende geval onder de geldende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

17. Als om wat voor reden dan ook geen verzekeringsuitkering onder voornoemde verzekering mocht plaatsvinden is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het door Opdrachtnemer, in het kalenderjaar waarin de schade zich heeft voorgedaan, in de desbetreffende zaak aan Cliënt gedeclareerde honorarium, tot een maximum van EUR 5.000,00.

18. Eventuele inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van Cliënt. Opdrachtnemer is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met Cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens Cliënt te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

19. Alle aansprakelijkheden jegens Opdrachtnemer vervallen indien deze niet binnen één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze aansprakelijkheden bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Archivering

20. Nadat de zaak is beëindigd, zullen op verzoek van Cliënt alle in het dossier aanwezige van Cliënt afkomstige originele stukken aan Cliënt worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende zeven jaar zal worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.

Diversen

21. Op de dienstverlening van Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen met betrekking tot een aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht is de rechtbank Rotterdam bevoegd.

22. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt Cliënt, maar niet eerder dan het moment dat Cliënt schriftelijk op de hoogte is gesteld.

Versie 1 februari 2018